ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΑΦΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ